2 sản phẩm của Công ty đã đạt chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu năm 2021 và năm 2023

- Năm 2021, Hà Tĩnh có 89 sản phẩm của 52 cơ sở sản xuất đến từ 13 địa phương tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh.

Sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2021 đã họp chấm điểm các sản phẩm dựa theo các nhóm tiêu chí và trình UBND tỉnh công nhận 41 sản phẩm là sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2021. Rất vinh dự sản phẩm Rượu Nhung Hươu Chiến Sơn là 1 trong 3 cơ sở của huyện Hương Sơn được được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2021.

 - Năm 2023, Sản phẩm Nhung Hươu khô tán bột đạt sản phẩm CNNTTB năm 2023 là 1 trong 3 sản phẩm của huyện Hương Sơn được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2023 tại Lễ Hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6